മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സ്ട്രക്ച്ചർ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ജീവനക്കാരുടെ കാലുപിടിക്കണം

By | Monday January 8th, 2018

SHARE NEWS


ചേവായൂർ: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സ്ട്രക്ച്ചറും, വീൽ ചെയറും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ കാലുപിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ. നൂറുക്കണക്കിന് രോഗികൾ എത്തുന്ന ആശുപത്രിയിൽ വേണ്ടത്ര സ്ക്ട്രച്ചറുകൾ ലഭിമല്ലെന്നാണ് ജീവനക്കാർ പറയുന്നത് . എല്ലു രോഗവിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ പകുതി പോലും സ്ട്രക്ച്ചറും വീൽ ചെയറും ഇവിടെ ലഭ്യമല്ല. ഇത് രോഗികളെ മണിക്കൂറുകളോളം ആശുപത്രി മുറ്റത്ത് കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൽ സ്ട്രക്ച്ചറുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നാൽ പോലും മറ്റു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രക്ച്ചർ നൽകാൻ ജീവനക്കാർ തയ്യാറാവുന്നില്ല.

സ്ട്രക്ച്ചറും വീൽ ചെയറും രോഗികൾക്ക് നൽകിയാൽ പലരും സ്ട്രക്ച്ചറും വീൽ ചെയറും പുറത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നത് കാരണമാണ് സ്ട്രക്ച്ചർ നൽകാത്തതെന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ ജീവനക്കാർ പറയുന്നു. എന്നാൽ സ്ട്രക്ച്ചറോ വീൽചെയറോ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആധാർ അടക്കമുള്ള ഒറിജിനൽ ഐഡി കാർഡ് ഇവിടെ നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രക്ച്ചറോ, വീൽ ചെയറോ ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് രോഗികൾ പറയുന്നു. ഐഡി കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർ കൈയിലുള്ള വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണോ മറ്റോ ഇവിടെ നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രക്ച്ചറോ വീൽ ചെയറോ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് സത്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൽ അഞ്ചിലധികം സ്ട്രക്ച്ചറുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നപ്പോൾ പലരും സ്ട്രക്ച്ചറുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ സ്ട്രക്ച്ചർ നൽകാൻ തയ്യാറാവാത്തതിനെ തുടർന്ന് പലരും അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സ്ട്രക്ച്ചർ സംഘടിപ്പിച്ചാണ് രോഗികളെ ഓപിയിൽ എത്തിച്ചത്.

പിന്നീട് രോഗികളുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് സർജന്റ് അയ്യപ്പദാസ് ഇടപെട്ടതിന് ശേഷമാണ് മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സ്ട്രക്ച്ചറുകൾ നൽകാൻ ജീവനക്കാർ തയ്യാറായത്. ആശുപത്രിയിലെ എച്ച് ഡി എസ് ജീവനക്കാരാണ് സ്ട്രക്ച്ചച്ചറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ജീവനക്കാർ മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുകയോ വെറുതെ ഇരിക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധന നടത്താനോ ക്യത്യമായ ജോലികൾ ഇവർക്ക് നൽകാനോ ഇവിടെയുള്ള സംവിധാനം അപര്യാപ്തമാണെന്നാണ് രോഗികളുടെ പരാതി.

ക്കേണ്ട അവസ്ഥ. നൂറുക്കണക്കിന് രോഗികൾ എത്തുന്ന ആശുപത്രിയിൽ വേണ്ടത്ര സ്ക്ട്രച്ചറുകൾ ലഭിമല്ലെന്നാണ് ജീവനക്കാർ പറയുന്നത് . എല്ലു രോഗവിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ പകുതി പോലും സ്ട്രക്ച്ചറും വീൽ ചെയറും ഇവിടെ ലഭ്യമല്ല. ഇത് രോഗികളെ മണിക്കൂറുകളോളം ആശുപത്രി മുറ്റത്ത് കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൽ സ്ട്രക്ച്ചറുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നാൽ പോലും മറ്റു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രക്ച്ചർ നൽകാൻ ജീവനക്കാർ തയ്യാറാവുന്നില്ല. സ്ട്രക്ച്ചറും വീൽ ചെയറും രോഗികൾക്ക് നൽകിയാൽ പലരും സ്ട്രക്ച്ചറും വീൽ ചെയറും പുറത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നത് കാരണമാണ് സ്ട്രക്ച്ചർ നൽകാത്തതെന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ ജീവനക്കാർ പറയുന്നു. എന്നാൽ സ്ട്രക്ച്ചറോ വീൽചെയറോ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആധാർ അടക്കമുള്ള ഒറിജിനൽ ഐഡി കാർഡ് ഇവിടെ നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രക്ച്ചറോ, വീൽ ചെയറോ ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് രോഗികൾ പറയുന്നു. ഐഡി കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർ കൈയിലുള്ള വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണോ മറ്റോ ഇവിടെ നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രക്ച്ചറോ വീൽ ചെയറോ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് സത്യം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൽ അഞ്ചിലധികം സ്ട്രക്ച്ചറുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നപ്പോൾ പലരും സ്ട്രക്ച്ചറുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ സ്ട്രക്ച്ചർ നൽകാൻ തയ്യാറാവാത്തതിനെ തുടർന്ന് പലരും അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സ്ട്രക്ച്ചർ സംഘടിപ്പിച്ചാണ് രോഗികളെ ഓപിയിൽ എത്തിച്ചത്.പിന്നീട് രോഗികളുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് സർജന്റ് അയ്യപ്പദാസ് ഇടപെട്ടതിന് ശേഷമാണ് മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സ്ട്രക്ച്ചറുകൾ നൽകാൻ ജീവനക്കാർ തയ്യാറായത്. ആശുപത്രിയിലെ എച്ച് ഡി എസ് ജീവനക്കാരാണ് സ്ട്രക്ച്ചച്ചറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ജീവനക്കാർ മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുകയോ വെറുതെ ഇരിക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധന നടത്താനോ ക്യത്യമായ ജോലികൾ ഇവർക്ക് നൽകാനോ ഇവിടെയുള്ള സംവിധാനം അപര്യാപ്തമാണെന്നാണ് രോഗികളുടെ പരാതി.

Tags:
English summary
ചുവടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കുന്ദമംഗലം ന്യൂസിന്റേതല്ല . സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് വഴി ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലമോ അസഭ്യമോ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമോ അപകീര്‍ത്തികരമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വ്യക്തികള്‍, മതസ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരേയുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്

Send News:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Also Read